Hopeaniemi Resort suljetaan toistaiseksi 23.12.2019 alkaen.

 

Hopea­nie­mi Resor­tin hen­ki­lö­kun­ta kiit­tää läm­pi­mäs­ti asiak­kai­taan men­neis­tä vuo­sis­ta ja yhtei­sis­tä muis­tois­ta.

 

Mah­dol­li­sis­ta poik­keuk­sis­ta aukio­loa­jois­sam­me jou­lu­kuus­sa tie­do­tam­me Face­boo­kin kaut­ta. 

 

Hopea­nie­mi Resort sijait­see hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la Vih­din kun­nas­sa, Hii­den­ve­den ran­nal­la luon­non­kau­niil­la pai­kal­la. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me kokous-ja majoi­tus­pal­ve­lui­den lisäk­si mah­dol­li­suu­den ren­tou­tua sau­na- ja allas­osas­tol­lam­me sekä luon­nos­sa liik­kuen. Jär­jes­täm­me ryh­mil­le eri­lai­sia tilai­suuk­sia, tyhy-päi­viä, ryh­mä­ak­ti­vi­teet­te­ja sekä elä­myk­siä. Meil­lä on upeat puit­teet myös eri­lais­ten juh­lien jär­jes­tä­mi­seen. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!