AKTIVITEETIT

Hopea­nie­mes­sä on rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det liik­ku­mi­seen sisäl­lä, että ulko­na. Meil­lä on sisä­ui­ma-allas, jos­sa voi uin­nin lisäk­si har­ras­taa esim. vesi­ko­ri­pal­loa, -juok­sua sekä ‑jump­paa. Suu­res­sa lii­kun­ta­sa­lis­sam­me on mah­dol­li­suu­det len­to­pal­loi­luun, sali­ban­dyyn, sul­ka­pal­loi­luun, sekä pin­gik­sen pelaa­mi­seen. Ulkoak­ti­vi­teet­tei­na löy­tyy hit­ti­la­ji fris­bee­golf nel­jäl­lä koril­la sekä kesä­uu­tuu­te­na sup­paus. Hotel­lim­me on suu­rel­la ton­til­la jär­ven ran­nal­la. Lenk­ki­mai­se­mat ovat hen­keä­sal­paa­vat. Käve­ly­sau­vo­ja on vuo­krat­ta­vis­sa vas­taa­no­tos­tam­me.
Jär­jes­täm­me myös ryh­mil­le eri­lai­sia aktii­vi­teet­te­jä sekä elä­myk­siä yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kaut­ta. Mah­dol­li­suus esim. joo­gaan ja mui­hin ryh­mä­lii­kun­ta­muo­toi­hin, kokous­ten oheis­oh­jel­miin ja seik­kai­lui­hin. Hyp­pää roh­keas­ti mukaan!

Tie­dus­te­lut: myynti@hopeaniemiresort.fi