KOKOUSTAMAAN HOPEANIEMEEN!

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me ravin­to­la- ja majoi­tus­pal­ve­lui­den lisäk­si kokous­pal­ve­lui­ta. Vain 40 minuu­tin ajo­mat­ka Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta ja olet jo meil­lä! Lyhyt mat­ka mah­dol­lis­taa päi­vän kes­tä­vät kokouk­set, mut­ta kau­nis mil­jöö hou­kut­taa jää­mään yön yli ren­tou­tu­maan. 

Kokoustila Koivu 

Kapa­si­teet­ti istuen 16
1. ker­ros
data­pro­jek­to­ri 
fläp­pi­tau­lu

KOKOUSTILA LEHMUS 

Kapa­si­teet­ti istuen 16
K — ker­ros
data­pro­jek­to­ri 
fläp­pi­tau­lu
val­ko­tau­lu

AUDITORIO

Kapa­si­teet­ti istuen 140
1. ker­ros
data­pro­jek­to­ri 
fläp­pi­tau­lu
äänen­tois­to

PIENET RYHMÄTYÖTILAT 

Pie­net ryh­mä­työ­ti­lam­me suu­rem­pien kokous­ten ryh­mä­työ­het­kiin tai pie­nem­mil­le kokous­ryh­mil­le. 

Kapa­si­teet­ti istuen 4–6 

kokouksiinne voitte liittää allaolevista palveluistamme mieluisimmat 

RANTASAUNA

Suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin kuu­luen tär­ke­ää on sau­no­mi­nen ja eri­koi­suu­te­nam­me on 25 hen­ki­lön savusau­na jär­ven ran­nal­la. Tar­joam­me myös perin­tei­sen sau­nan ilon hotel­lim­me ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa.

Ran­ta­sau­nan vuo­kraus oman ryh­män käyt­töön on mah­dol­lis­ta, varauk­set myynti@hopeaniemiresort.fi.

SAUNAOSASTO

Hotel­lin ala­ker­ras­sa pää­see uimaan ja sau­no­maan. Hin­ta 10€ /aikuinen, 5€ /lapsi. Myym­me myös 10 ker­ran ja kuu­kausi­kort­te­ja. Kysy lisää vas­taa­no­tos­tam­me puh. 0400 238 733. 

SUOLAHUONE

Suo­la­huo­ne voi hel­pot­taa oloa­si monel­la taval­la. Se on luon­non­mu­kai­nen sekä ren­tout­ta­va hoi­to mm. hen­gi­tys­tie- ja iho-ongel­miin, kuten ast­maan ja atoop­pi­seen ihoon. Ker­ta­käyn­ti 28€ /kerta (40 min).

Varauk­set puh. 0400 238 733 tai info@hopeaniemiresort.fi 

LASTEN LEIKKINURKKA

Hotel­lim­me toi­sen ker­rok­sen aulas­sa on lap­sil­le ihan oma leik­ki­nurk­ka, jos­sa saa rau­has­sa tem­mel­tää, leik­kiä ja askar­rel­la.

AKTIVITEETIT

Hopea­nie­mes­sä on rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det liik­ku­mi­seen sisäl­lä, että ulko­na. Meil­lä on sisä­ui­ma-allas, jos­sa voi uin­nin lisäk­si har­ras­taa esim. vesi­ko­ri­pal­loa-juok­sua sekä ‑jump­paa. Suu­res­sa lii­kun­ta­sa­lis­sam­me on mah­dol­li­suu­det len­to­pal­loi­luunsali­ban­dyynsul­ka­pal­loi­luun, sekä pin­gik­sen pelaa­mi­seen. Ulkoak­ti­vi­teet­tei­na löy­tyy hit­ti­la­ji fris­bee­golf nel­jäl­lä koril­la sekä kesä­uu­tuu­te­na sup­paus. Hotel­lim­me on suu­rel­la ton­til­la jär­ven ran­nal­la. Lenk­ki­mai­se­mat ovat hen­keä­sal­paa­vat. Käve­ly­sau­vo­ja on vuo­krat­ta­vis­sa vas­taa­no­tos­tam­me.
Jär­jes­täm­me myös ryh­mil­le eri­lai­sia aktii­vi­teet­te­jä sekä elä­myk­siä yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kaut­ta. Mah­dol­li­suus esim. joo­gaan ja mui­hin ryh­mä­lii­kun­ta­muo­toi­hin, kokous­ten oheis­oh­jel­miin ja seik­kai­lui­hin. Hyp­pää roh­keas­ti mukaan!

Tie­dus­te­lut: myynti@hopeaniemiresort.fi