HUONEVARAUKSET

Majoi­tus­liik­kei­den ylei­set varaus- ja peruu­tuseh­dot 1.3.2018 alkaen 

Varaus- ja peruu­tuseh­to­jen sovel­ta­mi­nen

Näi­tä ehto­ja sovel­le­taan yksit­täis­ten hen­ki­löi­den majoi­tus­liik­kei­siin teke­miin majoi­tus­va­rauk­siin. Nämä ehdot eivät kos­ke yksit­täis­ten hen­ki­löi­den teke­miä varauk­sia, mikä­li varaus teh­dään ryh­mäl­le jon­ka koko on yli 9 hen­ki­löä.

Huo­ne­va­rauk­set (jot­ka on teh­ty suo­raan tai sen onli­ne varauk­sen kaut­ta) Hotel­li­huo­ne on käy­tös­sän­ne tulo­päi­vä­nä klo 15 jäl­keen. Huo­net­ta pide­tään varat­tu­na klo 18 asti.  Läh­tö­päi­vä­nä hotel­li­huo­neen luo­vu­tus on klo 12.

Saa­pu­mi­nen kel­lo 18 men­nes­sä

Huo­net­ta pide­tään varat­tu­na klo 18 saak­ka tulo­päi­vä­nä. Hotel­lil­la on oikeus antaa huo­ne pois klo 18 jäl­keen, jos asia­kas ei ole saa­pu­nut eikä vah­vis­ta­nut tulo­aan.

Saa­pu­mi­nen kel­lo 18 jäl­keen / Varaus­ta­kuu

Myö­häi­sem­pi tuloai­ka klo 18 jäl­keen on vah­vis­tet­ta­va mak­sa­mal­la huo­ne etu­kä­teen tai taat­ta­va luot­to­kor­til­la varauk­sen yhtey­des­sä / varaus­ta­kuu. Hotel­li pitää täl­löin huo­neen varat­tu­na klo 18 jäl­keen.

Huo­neen peruu­tus kuluit­ta varaus­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä

Mikä­li huo­net­ta ei ole perut­tu varaus­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä klo 18 men­nes­sä ja asia­kas ei saa­vu,

hotel­lil­la on oikeus veloit­taa asiak­kaal­ta yhden vuo­ro­kau­den hin­ta, ellei huo­net­ta saa­da myy­tyä edel­leen. Jos Varaus­ta­kuu­ta käyt­tä­nyt asia­kas ei peruu­ta varaus­ta ja jää saa­pu­mat­ta, on majoi­tus­liik­keel­lä oikeus kor­vauk­se­na veloit­taa asiak­kaal­ta yhden vuo­ro­kau­den hin­ta veroi­neen. Varaus­ten PERUUTUS tulee teh­dä joko SÄHKÖPOSTITSE info@hopeaniemiresort.fi tai PUHELIMITSE 0400238733

Useam­paa yötä kos­ke­va varaus

Useam­paa yötä kos­ke­van varauk­sen asia­kas voi peruut­taa kus­tan­nuk­sit­ta 15 vuo­ro­kaut­ta ennen varauk­sen alka­mis­päi­vää. Tämän jäl­keen tapah­tu­nees­ta peruu­tuk­ses­ta veloi­te­taan 50% varauk­sen arvos­ta sil­tä ajal­ta, kun huo­net­ta ei ole saa­tu myy­tyä edel­leen. Jos asia­kas peruut­taa useam­paa yötä kos­ke­van varauk­sen­sa alle 2 vuo­ro­kaut­ta ennen varauk­sen alka­mis­päi­vää eikä huo­net­ta saa­da myy­dyk­si edel­leen, veloi­te­taan koko varauk­sen arvo.

Huo­neen luo­vu­tus ennen klo 12

Huo­ne pitää luo­vut­taa klo 12, ellei myö­hem­mäs­tä luo­vu­tusa­jas­ta ole sovit­tu.

Mikä­li huo­ne luo­vu­te­taan tätä myö­hem­min, on hotel­lil­la oikeus veloit­taa yhden vuo­ro­kau­den hin­ta.

Läh­tö ennen sovit­tua ajan­koh­taa

Jos asia­kas läh­tee pois ennen sovit­tua läh­tö­päi­vää, hänen on ilmoi­tet­ta­va läh­dös­tään majoi­tus­liik­keel­le vii­meis­tään klo 18 edel­tä­vä­nä päi­vä­nä. Muu­toin majoi­tus­liik­keel­lä on oikeus veloit­taa hänel­tä kor­vauk­se­na yhden vuo­ro­kau­den hin­ta. Jos kysy­myk­ses­sä on useam­man yön majoi­tus, asiak­kaan on mak­set­ta­va sovit­tu hin­ta käyt­tä­mät­tä jää­neel­tä ajal­ta, ellei huo­net­ta saa­da myy­tyä edel­leen.

MAKSUTAPA      

Mak­su tulee suo­rit­taa kätei­sel­lä tai luot­to­kor­til­la vii­meis­tään hotel­liin saa­vut­taes­sa.

Mak­sun voi suo­rit­taa las­ku­na vain las­ku­tus­so­pi­mus­asiak­kaa­na.

Varaus­mak­su peri­tään eri­tyis- ja ryh­mä­lo­mis­ta jois­sa yli 9 hen­ki­löä ja se suo­ri­te­taan las­ku­na erä­päi­vään men­nes­sä jol­loin varauk­ses­ta tulee sito­va. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole suo­ri­tet­tu kat­som­me varauk­sen peru­tuk­si. Varaus­mak­su on mak­set­ta­va vii­meis­tään 2kk ennen majoi­tuk­sen alka­mis­ta. Alle 2kk ennen majoi­tuk­sen alka­mis­ta tapah­tu­vis­ta varauk­sis­sa varaus­mak­su on mak­set­ta­va heti. Lop­pu­mak­su on mak­set­ta­va kätei­sel­lä tai var­mis­tet­ta­va luot­to­kor­til­la asiak­kaan saa­pues­sa hotel­liin.

 

Muut Peruu­tuk­set

Hoi­to­va­rauk­set tulee peruut­taa vii­meis­tään 7 vrk aikai­sem­min, 6 – 2 vrk aikai­sem­min teh­dyis­tä peruu­tuk­sis­ta pidä­täm­me 50 % hoi­to­va­rauk­sen arvos­ta. Mikä­li peruu­tus teh­dään myö­hem­min kuin 2 vrk ennen varat­tua aikaa, pidä­täm­me koko hoi­to­va­rauk­sen arvon.

Ravin­to­la- ja tila­va­rauk­set tulee peruut­taa vii­meis­tään 7 vrk aikai­sem­min, 6 – 2 vrk aikai­sem­min teh­dyis­tä peruu­tuk­sis­ta pidä­täm­me aiheu­tu­neet välit­tö­mät kus­tan­nuk­set. mikä­li peruu­tus teh­dään myö­hem­min kuin 2 vrk ennen varat­tua aikaa, pidä­täm­me koko ravin­to­la­va­rauk­sen arvon.

Toi­vo­tam­me myös lem­mi­kit ter­ve­tul­leik­si, asias­ta tulee ilmoit­taa varaus­ta teh­täes­sä. Lem­mik­ki­mak­su on  20 euroa/huone/oleskelu.

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Hotel­li Hopea­nie­mi Resor­tiin

Hopea­nie­mi Resort Hopea­nie­men­tie 30,  03100  Num­me­la

Vas­taan­ot­to- ja myyn­ti­pal­ve­lu +358 400 238 733 (Pidä­täm­me oikeu­det muu­tok­siin.)